عکسهای بازدید دانشجویان آبفا اندیشمند از تصفیه خانه و آبرسانی لاهیجان :